Privacy verklaring

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie biedt een overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Gegevens verzamelen via onze website

Wie is er verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens via deze website?

De gegevensverwerking op deze website gebeurt door de eigenaar van de website. U vindt de contactgegevens in de Disclaimer van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Een van de manieren waarop uw gegevens verzameld worden, is dat u ze aan ons geeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om gegevens die u invult op een contactformulier.

Andere gegevens worden tijdens uw bezoek aan de website automatisch verzameld door onze IT-systemen. Dat zijn vooral technische gegevens, (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip waarop u de website bezoekt). Het verzamelen van gegevens vindt automatisch plaats, meteen als u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze werking van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen gebruikt worden om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvangers en het doel van uw bewaarde persoonsgegevens. U hebt bovendien het recht om te vragen om rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Hierover, en over andere vragen over gegevensbescherming, kunt u te allen tijde via het in het impressum vermelde adres contact met ons opnemen. Bovendien kunt u een recht van bezwaar uitoefenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analysetools van derde aanbieders

Bij het bezoeken van onze website kan uw surfgedrag statistisch geanalyseerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u herleid worden. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of hem voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. U vindt hierover gedetailleerde informatie in de onderstaande privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. We zullen u in deze privacyverklaring informeren over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

2. Algemene aanwijzingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De aanbieders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke gegevensbeschermingsregels en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. We leggen ook uit hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij het communiceren per e-mail) veiligheidslekken kan vertonen. De gegevens volledig beschermen tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Solarlux GmbH

Industriepark 1

49324 Melle

Telefoon: +49 5422 9271-0

Fax: +49 5422 9271-8200

E-mail: info@solarlux.de

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen en dergelijke) vaststelt.

Intrekken van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eenmaal gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daarvoor is een mededeling per e-mail aan ons voldoende. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuk op de privacywetgeving kan de betrokkene een recht van bezwaar uitoefenen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming gevestigd is. Een lijst van functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u via de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of voor het uitvoeren van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, in een gangbaar, leesbaar formaat aan uzelf of aan een derde beschikbaar te laten stellen. Als u om de rechtstreekse overdracht van gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke vraagt, vindt die slechts plaats als dat technisch haalbaar is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site maakt om veiligheidsredenen en als bescherming bij het versturen van vertrouwelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld bestellingen of aanvragen die u ons als aanbieder van de website stuurt, gebruik van een SSL-resp. TLS-versleuteling. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel, doordat de adresregel van de browser van "http://" in "https://" verandert, en aan het slotje in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling ingeschakeld is, kunnen de gegevens die u ons stuurt niet door derden meegelezen worden.

Inzage, afschermen, wissen

U hebt in het kader van de huidige wettelijke voorschriften te allen tijde recht op kosteloze inzage in uw bewaarde persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en evt. recht op rectificatie, afscherming of wissen van deze gegevens. Hierover, en over andere vragen over persoonsgegevens, kunt u te allen tijde via het in de Disclaimer vermelde adres contact met ons opnemen.

Bezwaar tegen reclame-mails

Hierbij wordt bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de verplicht in de Disclaimer vermelde contactgegevens voor niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatie. De aanbieders van de websites behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in het geval van ongewenste toezending van reclame, zoals bijvoorbeeld door spam-e-mails.

3. Functionaris voor gegevensbescherming

Wettelijk verplichte functionaris voor gegevensbescherming

De onderneming heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die te bereiken is via het mailadres datenschutz@solarlux.de of via de onder 2. genoemde contactgegevens. Vermeld bij schriftelijke communicatie met de functionaris voor gegevensbescherming ook "Gegevensbescherming – persoonlijk / vertrouwelijk".

4. Gegevens verzamelen via onze website

Cookies

De internetpagina's maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies hebben als doel ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer bewaard worden en die uw browser bewaart.

De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "session-cookies". Ze worden na afloop van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat aanwezig tot u ze wist. Deze cookies maken het ons mogelijk om uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als er cookies geplaatst worden en u cookies per geval kunt toestaan, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of helemaal uitschakelen en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser inschakelen. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Cookies die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatie of voor het beschikbaar stellen van bepaalde door u gewenste functies (bijv. het winkelmandje) worden op grond van Art. 6 lid 1 letter f AVG bewaard. De eigenaar van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het bewaren van cookies om zijn diensten technisch foutloos en optimaal beschikbaar te kunnen stellen. Voor zover er andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) bewaard worden, worden die in deze privacyverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De provider van de websites verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dat zijn:

browsertype en browserversie
gebruikt besturingssysteem
referrer-URL
hostnaam van de computer die toegang vraagt
tijdstip van serveraanroep
IP-adres

Deze gegevens worden niet met andere gegevensbronnen samengevoegd.

De grond voor de gegevensverwerking is Art. 6 lid 1 letter b AVG, dat de verwerking van gegevens voor het uitvoeren van een overeenkomst of maatregelen ter voorbereiding van een overeenkomst toestaat.

Contactformulier

Als u via het contactformulier een aanvraag bij ons doet, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens, bij ons bewaard voor de verwerking van de aanvraag en voor eventuele verdere vragen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de op het contactformulier ingevulde gegevens gebeurt dus uitsluitend op grond van uw toestemming (Art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele mededeling per e-mail aan ons is voldoende. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

De door u via het contactformulier verstrekte gegevens blijven bij ons tot u ons opdraagt ze te wissen, tot u uw toestemming om ze te bewaren intrekt, of tot het doel waarvoor de gegevens bewaard worden vervalt (bijv. nadat de verwerking van uw aanvraag afgesloten is). Verplichte wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onverlet.

6. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyseservice Google Analytics. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waarmee geanalyseerd kan worden hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal verstuurd naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen.

De plaatsing van Google-Analytics-cookies vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 letter f AVG. De aanbieder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering ingeschakeld. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn binnen het verdrag over de Europese Economische Ruimte, ingekort voor verzending naar de VS. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. In opdracht van de eigenaar van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om verslagen over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet samenhangende diensten aan de eigenaar van de website te leveren. Het IP-adres van uw browser dat voor Google Analytics doorgegeven wordt, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

Browser-plug-in

U kunt het plaatsen van cookies verhinderen door de instelling van uw browser aan te passen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval misschien niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u de verzending van de door het cookie geproduceerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) naar Google en de verwerking van die gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Dan wordt er een opt-out-cookie geplaatst, dat het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website voorkomt: Google Analytics uitschakelen.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Verwerking van opdrachtgegevens

Wij hebben met Google een contract gesloten over de verwerking van opdrachtgegevens en voeren de strenge voorschriften van de Duitse autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming volledig uit bij de toepassing van Google Analytics.

Google Analytics Remarketing (Doubleclick)

Onze websites maken gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de op meerdere systemen werkende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing samengestelde reclamedoelgroepen te combineren met de op meerdere systemen werkende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Zo kunnen op interesse gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen, die afhankelijk van uw eerdere gebruiks- en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) aan u aangepast zijn, ook op een van uw andere eindapparaten (bijv. tablet of pc) getoond worden.

Als u daarvoor toestemming gegeven hebt, combineert Google voor dit doel uw web- en app-browsergeschiedenis met uw Google-account. Zo kunnen op ieder eindapparaat waarop u zich met uw Google-account aanmeldt dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen getoond worden.

Ter ondersteuning van deze functie verzamelt Google Analytics Google-geverifieerde ID's van de gebruikers, die tijdelijk gecombineerd worden met onze Google-Analytics-gegevens om doelgroepen voor de op meerdere systemen werkende reclame te definiëren en samen te stellen.

U kunt duurzaam bezwaar maken tegen de op meerdere systemen werkende remarketing/targeting, door gepersonaliseerde reclame uit te schakelen in uw Google-account; volg daarvoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

 

De samenvatting van de verzamelde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op grond van uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (Art. 6 lid 1 letter a AVG). Bij het verzamelen van gegevens die niet samengevoegd worden in uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account hebt of omdat u bezwaar gemaakt hebt tegen het samenvoegen) vindt het verzamelen van gegevens plaats op grond van Art. 6 lid 1 letter f AVG. Het gerechtvaardigde belang volgt uit het belang dat de eigenaar van de website heeft bij de geanonimiseerde analyse van de websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Meer informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming vindt u in de privacyverklaring van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google AdWords en Google Conversion-tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States ("Google").

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversion-tracking. Als u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt er een cookie voor conversion-tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies verlopen na 30 dagen en dienen niet om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en het cookie nog niet verlopen is, kunnen Google en wij zien dat de gebruiker op de advertentie geklikt heeft en naar deze site doorgestuurd is.

Iedere klant van Google AdWords krijgt een ander cookie. De cookies zijn niet te traceren via de websites van klanten van AdWords. De informatie die met behulp van conversion-cookies verzameld is, wordt gebruikt om conversiestatistieken samen te stellen voor klanten van AdWords die voor conversion-tracking gekozen hebben. De klanten ontvangen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie geklikt hebben en doorgestuurd zijn naar een met een conversion-tracking-tag uitgeruste pagina. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk te identificeren zijn. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik hiervan, door het cookie van Google Conversion-trackings eenvoudig uit te schakelen via de gebruikersinstellingen van uw internetbrowser. Dan wordt u niet opgenomen in de conversion-trackingstatistieken.

De plaatsing van "conversion-cookies" vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 letter f AVG. De aanbieder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google conversion-tracking vindt u bij de bepalingen inzake gegevensbescherming van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt als er cookies geplaatst worden en u cookies per geval kunt toestaan, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of helemaal uit kunt schakelen en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser kunt inschakelen. Door het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Hotjar

Deze site maakt gebruik van de service Hotjar. Deze service is een webanalyseservice van het bedrijf Hotjar Ltd (Hotjar Ltd, Level 2, St. Julians Business Centre 3, Elia Zammit Street, St. Julians STL 1000, Malta/Europe). Hotjar maakt het ons mogelijk om bewegingen op de website te begrijpen. Zo kunnen we bijvoorbeeld analyseren hoe ver gebruikers op de pagina scrollen en welke knoppen er aangeklikt worden. De service anonimiseert het IP-adres voor het opgeslagen wordt. Hotjar biedt iedere gebruiker de mogelijkheid om met behulp van een “Do Not Track-header” het gebruik van de Hotjar-tool te voorkomen, zodat er geen gegevens over het bezoek aan de betreffende website opgeslagen worden. Het gaat hier om een instelling die door de actuele versies van alle gangbare browsers ondersteund wordt. Uw browser stuurt hiervoor een bericht naar Hotjar, met de informatie dat tracking van de betreffende gebruiker uitgeschakeld moet worden. Op de volgende pagina vindt u een handleiding voor het instellen van de browser: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out

Op de volgende pagina vindt u informatie over de gegevensbescherming bij Hotjar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

Het gebruik vindt plaats op grond van Art. 6 lid 1 letter f AVG. De aanbieder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag, om zijn internetaanbod en zijn reclame te optimaliseren.

 

8. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website maakt gebruik van de door Google gerunde site YouTube. Eigenaar van de sites is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze van een YouTube-plug-in voorziene pagina's bezoekt, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Zo wordt er aan de YouTube-server doorgegeven welke van onze pagina's u bezocht hebt.

Als u ingelogd bent bij uw YouTube-account, staat u YouTube toe om uw surfgedrag rechtstreeks met uw persoonlijke profiel te combineren. Dat kunt u voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube vindt plaats in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 lid 1 letter f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Solarlux Nederland BV
Marie Curiestraat 2
7442 DP Nijverdal

Tel: +31 (0) 548 - 63 13 23
Fax: +31 (0) 548 - 63 13 29

Service-afdeling: + 31 (0) 548 - 63 13 20


E-Mail: info@solarlux.nl
Internet: www.solarlux.nl

Openingstijden en routebeschrijving

 

naar boven